Wat en wa binne wy? (about the F.E.A. in English)
De Feriening Frysk Underwiis is oprjochte yn 1987. Doe waard betocht dat it 50 jier lyn wie dat it Frysk yn it primêr ûnderwiis tastien waard. Yn dy tiid waard ornearre dat it Frysk yn it ûnderwiis noch altiten net in soad foarstelde en dat der noch hiel wat dien wurde moast om it Frysk as taal in folweardich en oan it Hollânsk lykweardich plak te jaan yn it ûnderwiis.

Dêrta is doe de F.F.U. oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis. Fan pjutteboartersplak oant en mei heger ûnderwiis. Dat kinne wêze: âlden, ûnderwizenden, skoallen, skoalbestjoerders, studinten en alle oare belanghawwenden en belangstellenden.

As jo ek fan betinken binne dat der mear dien wurde moat oan it Frysk yn it ûnderwiis, stypje ús dan troch lid te wurden fan de feriening. Foar € 10,- jiers wurde jo dan op 'e hichte holden mei de aktiviteiten fan 'e F.F.U. en fansels kinne jo dêr dan ek oan meidwaan.

Hjir kinne jo klikke as jo noch mear fan ús stribjen witte wolle.

Klik op FFU-struibrief om ús folder te iepenjen en hjir om de struikaart te iepenjen.

Hjir kinne jo klikke om jo op te jaan as lid.

Skriuwer: drs. S.T. Hiemstra, E-post (foar reaksjes)


Fernijd op ús webstek
03-05-2020 Brieven 2020 publikaasjes

Nij op it webstek, oersetting(s) makke troch Klaas Bruinsma fan The Canterbury Tales (Geoffrey Chaucer) yn it Frysk (‘Kenterboarger Teltsjes’).

Bruinsma syn oersetting is net as ‘gewoan’ boek yn de boekhannel te keap. It omstaverjen en digitalisearjen is dien troch drs. Sytze T. Hiemstra.

Klik op: Algemiene foarsang (The General Prologue) (nij 23-06-2013)
Klik op: It teltsje fan de Mûnder (The Miller's Tale)
Klik op: It teltsje fan de Priorinne (The Prioress' Prologue and Tale)
Klik op: It teltsje fan de Heareboer (The Franklin's Tale) (nij 03-01-2018)
Klik op: It teltsje fan de Abbekaat [ynlieding] (The Man of Law's Tale) (nij 03-01-2018)


  ikhaldfanfacebook Youtube Fryske Beweging It Nijs Jongfryske Mienskip