Brieven en oare stikken 2020

Utgien

29-04-2020 FFU: twa brieven oan de Cedin-wurkgroep ‘kurrikulum.frl’

Troch de provinsje Fryslân is oan de skoalbegeliedingstsjinst Cedin de opdracht jûn om de twadde faze fan it ûntwikkeljen fan in nij learplan (kurrikulum) foar de Fryske taal en kultuer út te fieren en dat moat foar 1 oktober 2020 realisearre wêze. De saneamde ‘wersjenne ferzy Grutte Opdrachten’ dêrfan is heal april 2020 troch de wurkgroep kurrikulum.frl omstjoerd mei de fraach om dêr foar 1 maaie 2020 kommentaar op te leverjen.

De FFU hat yn twa brieven kritysk reagearre op de
(1) ynhâld fan it learplan en de politike en maatskiplike kontekst dêrfan (drs. Th. Dykstra [foars. FFU] en drs. S.T. Hiemstra [skriuwer FFU]);
(2) en de finger lein by nochal wat flaters yn de Frysktalige tekst fan de learplangroep (Ed Knotter [skathâlder FFU] en drs. S.T. Hiemstra [skriuwer FFU]).

Klik op: FFU-twa reaksjes op kurrikulum.frl (29-04-2020).pdf om de beide FFU-brieven oan de Cedin-wurkgroep kurrikulum.frl te iepenjen.


29-01-2020 FFU: brief oan útjouwerij Elikser oer it minne Frysk fan it Fryske jongereinboek The Challenge (2019)

Brief út namme fan de FFU fan ús skathâlder Ed Knotter oan útjouwerij Elikser (Ossekop 4, Ljouwert) oer it minne Frysk yn it jongereinboek The Challenge (2019), skreaun troch Anita Terpstra en yn it Frysk oerset troch Martsje de Jong.

Ús skathâlder Ed Knotter hat it boek skôge en syn opmerkings jouwe gâns reden om The Challenge op it mêd fan de kwaliteit fan it Frysk te behoffenjen. Mei klam advisearret Knotter om it boek nochris troch in betûfte korrektor neisjen te litten mei it doel om in folgjende printinge te ferbetterjen. De FFU achtet it brûken fan Frysktalige les- en lêsboeken op skoallen fan grut belang en dy hearre yn geef Frysk skreaun te wêzen.

Op 5 febr. 2020 kaam oer de e-post in tige koarte (ien sin), net bot konkrete en frij ûnbefredigjende reaksje fan Jitske Kingma (fan útjouwerij Elikser): ‘Tank foar jo reaksje, wy sille ‘;us gedachten [sic!] der oer gean litte.’

Klik op: FFU-kwaliteit Frysk yn The Challenge, 2002019 om de krityk fan de FFU op it boek te lêzen.


Ynkommen

28-01-2020 Fragen en opmerkings fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken oer it Frysk oan de minister

De fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken stelt fragen en jout opmerkings oer it brief fan de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes fan 16 desimber 2019 oer de ynfollings fan de tasizzings út it ‘AO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur’ (BFTK) fan 26 juny 2019 (http://ffu-frl.eu/PDF/190720ConceptverslagBestuursovereenkomstFriesetaalencultuur190626Tweede-Kamer.docx).

Klik op: Ryk: fragen oan Ynlânske Saken, jan. 2020.pdf om de fragen en opmerkings fan de leden fan guon Keamerfraksjes oangeande it Frysk te iepenjen: (1) sichtberens; (2) ûnderwiis en wittenskip; (3) rjochtspraak; (4) media, berne-opfang en soarch; (5) ynformearjen ûntjouwings Fryske taal en kultuer.


20-01-2020 Ried fan de Fryske Beweging: reaksje mei fragen foar de Twadde Keamer oangeande in brief fan de Minister fan Ynlânske Saken fan 16 des. 2019 oer de BFTK

Op 16 desimber 2019 hat de Minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (drs. R.W. Knops) oan de Twadde Keamer in brief stjoerd oer tasizzings dy’t dien binne by it ‘Algemien Oerlis’ fan 26 july 2019 oangeande de Bestjoersoerienkomst Fryske taal en kultuer (BFTK).

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is teloarsteld oer dat brief fan de minister, makket syn beswieren dúdlik en docht suggestjes foar eventuele neiere fragen of opmerkings foar it skriftlik oerlis op 23 jannewaris 2020. Û.o. by dy fragen hat de FFU ek syn ynbring hân.

Klik op: Ynl. Saken-brief minister Knops oer BFTK, 16-12-2019.pdf om it brief fan minister R.W. Knops te iepenjen. Foar de BoargerAksjegroep Sis Tsiis (BAST) is benammen it mei in lakreden ôfwizen fan in Frysktalich unifoarm (par. 1.3) fan belang, omdat dêr op 26-06-2019 yn De Haach (Twadde Keamer) aksje foar fierd is (klik ek op in ferslach dêrfan: http://ffu-frl.eu/PDF/190720ConceptverslagBestuursovereenkomstFriesetaalencultuur190626Tweede-Kamer.docx en sjoch ris by ‘Ynkommen 2019’).

De RfdFB skriuwt: ‘De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) wenst geen uitvoering te geven aan de wens om de zichtbaarheid van de Friese taal op het politie-uniform of -auto’s, omdat daardoor de herkenbaarheid niet langer gewaarborgd kan worden, en dat tot escalatie tussen burgers en politieambenaren kan leiden (1.3)’. En de dêrby hearrende fraach fan de RfdFB is: ‘Waarom is de Minister bang voor een escalatie door het gebruik van de Friese taal? Hoe kan de Minister verklaren dat dergelijke problemen niet optreden in andere landen en gebieden waar meerdere talen worden gebruikt?

Klik op: RfdFB-brief oan Twadde Keamer oer de BFTK, 20-01-2020 om de reaksje fan de Ried fan de Fryske Beweging te iepenjen.


Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html