Bestjoersgearstalling

It bestjoer fan de FFU bestiet út de neikommende persoanen:

drs. Thom Dykstra, foarsitter

dijkstrathomas@hotmail.com

 

dr. Jehannes Elzinga, bestjoerslid

jeh.elzinga@gmail.com

 

drs. Sytze T. Hiemstra, skriuwer

ffupost@hotmail.com

Ed. Knotter, ponghâlder

edknotter@gmail.com

Saapke de Groot-Voolstra, bestjoerslid

svoolstra@gmail.com

 

Geart Tigchelaar MA, bestjoerslid

geart.tigchelaar@gmail.com