Poadium 2017

Op dit plak (‘Poadium’) pleatse wy teksten dy’t wy fan belang achtsje foar it befoarderjen fan it ûnderwiis yn de Fryske taal en kultuer. Se moatte, as it heal kin, (eftergrûn)ynformaasje biede. Se moatte ek motivearje, dat wol sizze arguminten of beweechreden jaan foar ús taalemansipatoarysk hanneljen.

Hâld ús dus op ’e hichte fan wat jo witte en wat jo wolle. Jou ús troch wat jo ‘beweecht’ (ffupost@hotmail.com)! Mei ‘stilsitten’ bedije wy neat foar ús eigen taal en kultuer.


April 2017

pompeblêd Gjin oprop, mar needgjalp, 27-04-2017 (P-LC)

Leeuwarder Courant, 27-04-2017, s. 20 – Út namme fan de FFU as Te Gast skreaun artikel fan Geart Tigchelaar (bestjoerslid FFU) ûnder de kop ‘Gjin oprop, mar needgjalp’ oer de beskamsume situaasje dat der noch frijwillige lesjouwers socht wurde moatte foar it Frysk yn de ûnderbou. Lês fierder >>