Poadium 2017

Op dit plak (‘Poadium’) pleatse wy teksten dy’t wy fan belang achtsje foar it befoarderjen fan it ûnderwiis yn de Fryske taal en kultuer. Se moatte, as it heal kin, (eftergrûn)ynformaasje biede. Se moatte ek motivearje, dat wol sizze arguminten of beweechreden jaan foar ús taalemansipatoarysk hanneljen.

Hâld ús dus op ’e hichte fan wat jo witte en wat jo wolle. Jou ús troch wat jo ‘beweecht’ (ffupost@hotmail.com)! Mei ‘stilsitten’ bedije wy neat foar ús eigen taal en kultuer.


2017

pompeblêd De wetlike posysje fan it Frysk wurdt yn it ûnderwiis hieltyd mear útholle, 09-09-2017 (P-FD)

Friesch Dagblad, 09-09-2017, s. 26 – Geart Tigchelaar, bestjoerslid fan de FFU en lid fan de aksjegroep Sis Tsiis, skriuwt ûnder de kop ‘De wetlike posysje fan it Frysk wurdt yn it ûnderwiis hieltiten mear útholle’ oer it feit dat it de skoallen makliker makke wurdt om in dielûntheffing oan te freegjen foar it Frysk. Dat is de deastek foar it Frysk as der neat feroaret. Lês fierder >>

pompeblêd Gjin oprop, mar needgjalp, 27-04-2017 (P-LC)

Leeuwarder Courant, 27-04-2017, s. 20 – Út namme fan de FFU as Te Gast skreaun artikel fan Geart Tigchelaar (bestjoerslid FFU) ûnder de kop ‘Gjin oprop, mar needgjalp’ oer de beskamsume situaasje dat der noch frijwillige lesjouwers socht wurde moatte foar it Frysk yn de ûnderbou. Lês fierder >>