Brieven en oare stikken 2019

Utgien

25-02-2019 FFU: BoargerAksjegroep Sis Tsiis (BAST) hat in fjirde struibrief en in blau festje (‘Frysk Blinder!’)

It fjirde struibrief fan de BoargerAksjegroep Sis Tsiis (BAST), dêr’t ek de FFU aktyf oan meidocht. It pamflet (fan drs. P. Dykstra e.o.) ropt op ta in demonstraasje op sneon, 9 maart 2019 op it Saailân te Ljouwert. It befettet in analyze fan de ferkiezingsprogramma’s fan de Fryske politike partijen (stimwizer) oangeande it ûnderwiis yn it Frysk en in wurdearring fan wat der fan harren ferwachte wurde kin op dat stik. It neamt ek fiif wichtige programmapunten fan Sis Tsiis en docht in oprop om mei te striden (sistsiis@hotmail.com). Sjoch ek ris op: www.sistsiis.frl.

Klik op: BAST/FFU: fjirde struibrief ‘Frysk op Skoalle’ (stimwizer), 2019.pdf om it fjirde struibrief fan de boargersaksjegroep te iepenjen (sjoch foar de trije foargeande by ‘Brieven 2018, Útgien’).

Der binne tagelyk ek blauwe festjes (Holl.: ‘hesjes’) makke mei as biedwurd ‘Frysk Blinder!’ (ûntwurpen troch drs. P. Dykstra e.o.) om by demonstraasjes te dragen.

Klik op: BAST/FFU: blau festje mei ‘Frysk Blinder!’, 2019.jpg om it festje te besjen.Ynkommen

07-02-2019 RfdFB: reaksje op brief fan Ynlânske Saken oer de BFTK 2019-2023

Reaksje fan de Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) oan de Twadde Keamer en de Fêste Kommisje Ynlânske Saken (d.d. 7 febr. 2019) op in brief fan it Ministearje fan Ynlânske Saken (d.d. 31-01-2019; sjoch hjirûnder) oan de Twadde Keamer oer de alternative bestjoersoerienkomst Fryske Taal en Kultuer fan de RfdFB (skaad-BFTK). Ek de FFU (foars. drs. T. Dykstra) hat behelle west by it opstellen fan de reaksje foar ‘De Haach’.

Yn syn reaksje wiist de Ried op de soarchplicht fan it Ryk foar de Fryske taal en kultuer, û.o. op it mêd fan:
(1)in bettere sichtberens fan it Frysk by de oerheid;
(2) de tekoartsjittende regeljouwing foar it ûnderwiis yn it Frysk (‘Nederlands’ en Frysk hawwe yn Fryslân op papier likense rjochten, mar yn de praktyk net): de regeljouwing is hjir en dêr diskriminearjend foar it Frysk en de ûnderwiisynspeksje kontrolearret it Frysk op skoalle net goed;
(3) de needsaak fan bettere ôfspraken oer de steatsrjochtlike posysje fan it Frysk yn en by de rjochtspraak.

Klik op: RfdFB-brief oan Twadde Keamer oer brief Ynlânske Saken oer de Skaad-BFTK-pdf om it brief fan de Ried oan de Twadde Keamer en de Fêste Kommisje Ynlânske Saken te iepenjen.


31-01-2019 Min. Ynl. Saken: Alternative bestjoersoerienkomst BFTK (RfdFB)

Reaksje (d.d. 31-01-2019) fan de minister fan Ynlânske Saken (drs. K.H. Ollogren) oan de Twadde Keamer op de alternative Skaadbestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2019- 2023 (‘Dúdlike doelen foar in Fryske takomst’, juny 2018) fan de Ried fan de Fryske Beweging (sj. by: Ynkommen Brieven, 27-06-2018) of klik op: http://ffu-frl.eu/PDF/180628.RFFB-BFTK.pdf).

Klik op: MYS-Alternative skaad-BFTK.pdf om it brief fan minister Ollogren te iepenjen. 

Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html