Utgien

05-10-2017 Sis Tsiis: pleitnota foar de ûntfanklikens fan it beswierskrift tsjin provinsjaal ûntheffingsbelied

Pleitnota fan Sis Tsiis útsprutsen by harksitting fan de provinsjale beswierskriftekommisje op tongersdei 5 okt. 2017 oangeande de ûntfanklikens fan syn beswierskrift fan 12 maaie 2017.

Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/10/pleitnota-sis-tsiis-tsjin-ds-fryslan-2017.pdf om de pleitnota, útsprutsen troch drs. Friduwih Riemersma, te iepenjen.

In koarte útlis fan wat de ûntheffings binne, is hjir ek oan te klikken:
Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/10/sis-tsiis-pleitnota-10-punten-untheffingen1.pdf

It beswierskrift dat Sis Tsiis yn maaie 2017 yntsjinne hat by Deputearre Steaten, is hjir jitris oan te klikken:
Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/05/sistsiis-beswierskrift-ds-20170512.pdf

Sjoch ek by 12 maaie 2017.


25-07-2017 FFU: Kanttekenings by it Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’

Kanttekenings fan de FFU by it Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’ as neiere útwurking fan in stik fan drs. S.T. Hiemstra dêroer fan 26-03-2017 (it stik fan Hiemstra is hjirûnder ek oan te klikken by ‘ynkommen’).

Klik op: FFU: kanttekenings by Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’, 25-07-17.pdf om it stik fan de FFU te iepenjen.


12-05-2017 Sis Tsiis: beswierskrift tsjin it slim tekoartsjittende ûnderwiis yn de Fryske taal

Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it skoallen ûntheffings ferlient om dat ûnderwiis te jaan, dat mei net. It is yn striid mei de minskerjochten, mei in lange rige fan ynternasjonale ferdraggen en mei de nasjonale wetten.

It beswierskrift is yntsjinne by Deputearre Steaten. De rjochter moat besjen hoe rjochtmjittich oft it ûnderwiisbelied fan de provinsje yn juridyske sin is. Is it dat net, dan moatte Deputearre Steaten it ûntheffingsbelied stilsette. Deputearre Steaten moat dan belied meitsje dat skoallen ta goed ûnderwiis yn it Frysk ferplichtet.

Om te soargjen dat it beswierskrift ek as polityk fraachstik behannele wurdt, is it as petysje yntsjinne by Provinsjale Steaten.

De stikken binne (mei) ûndertekene troch twa bestjoersleden fan de FFU (drs. Sytze T. Hiemstra en Geart Tigchelaar MA), dy’t warber binne yn Sis Tsiis. In grutte ynhâldlike bydrage is ek levere troch drs. Tom Dykstra (foars. FFU).

Hjir binne de dokuminten del te heljen:
Klik op: It beswierskrift
Klik op: It begeliedend brief oan Deputearre Steaten
Klik op: De petysje oan Provinsjale Steaten


20-03-2017 FFU: Útslach FFU-enkête novimber 2016 en diskusje

Ein 2016 hat de FFU in enkête holden ûnder de FFU-leden mei sa’n 14 fragen oangeande de aktiviteiten en de takomst fan de FFU. Fierwei de measte reagearjende leden (sa’n tredde part) achtsje it bestean fan de FFU fan belang, mar sjogge gjin kâns om dêr in aktive rol yn te spyljen.

Klik op: FFU-enkête novimber 2016.pdf om de fragelist te iepenjen en de resultaten dêrfan te besjen.


Ynkommen

05-10-2017  Sis Tsiis: pleitnota foar de ûntfanklikens fan it beswierskrift tsjin provinsjaal ûntheffingsbelied

Pleitnota fan Sis Tsiis útsprutsen by harksitting fan de provinsjale beswierskriftekommisje op tongersdei 5 okt. 2017 oangeande de ûntfanklikens fan syn beswierskrift fan 12 maaie 2017.

Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/10/pleitnota-sis-tsiis-tsjin-ds-fryslan-2017.pdf om de pleitnota, útsprutsen troch drs. Friduwih Riemersma, te iepenjen.

In koarte útlis fan wat de ûntheffings binne, is hjir ek oan te klikken:
Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/10/sis-tsiis-pleitnota-10-punten-untheffingen1.pdf

It beswierskrift dat Sis Tsiis yn maaie 2017 yntsjinne hat by Deputearre Steaten, is hjir jitris oan te klikken:
Klik op: https://sistsiis2016.files.wordpress.com/2017/05/sistsiis-beswierskrift-ds-20170512.pdf

Sjoch ek by 12 maaie 2017.


12-05-2017  Sis Tsiis: beswierskrift tsjin it slim tekoartsjittende ûnderwiis yn de Fryske taal

Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it skoallen ûntheffings ferlient om dat ûnderwiis te jaan, dat mei net. It is yn striid mei de minskerjochten, mei in lange rige fan ynternasjonale ferdraggen en mei de nasjonale wetten.

It beswierskrift is yntsjinne by Deputearre Steaten. De rjochter moat besjen hoe rjochtmjittich oft it ûnderwiisbelied fan de provinsje yn juridyske sin is. Is it dat net, dan moatte Deputearre Steaten it ûntheffingsbelied stilsette. Deputearre Steaten moat dan belied meitsje dat skoallen ta goed ûnderwiis yn it Frysk ferplichtet.

Om te soargjen dat it beswierskrift ek as polityk fraachstik behannele wurdt, is it as petysje yntsjinne by Provinsjale Steaten.

De stikken binne (mei) ûndertekene troch twa bestjoersleden fan de FFU (drs. Sytze T. Hiemstra en Geart Tigchelaar MA), dy’t warber binne yn Sis Tsiis. In grutte ynhâldlike bydrage is ek levere troch drs. Tom Dykstra (foars. FFU).

Hjir binne de dokuminten del te heljen:
Klik op: It beswierskrift
Klik op: It begeliedend brief oan Deputearre Steaten
Klik op: De petysje oan Provinsjale Steaten


26-03-2017  Hiemstra: Kanttekenings by it Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’

Bydrage fan drs. S.T. Hiemstra (û.o. skriuwer fan de FFU) ornearre foar politisy en foar Fryske organisaasjes dy’t har mei it Fryske taal- en ûnderwiisbelied dwaande hâlde, oangeande it Dingtiid-rapport ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’, dat op 3 febr. 2017 oan mr. Sietske A.E. Poepjes (deputearre foar ûnderwiis, taal en kultuer) te Burgum oanbean is. It is in krityske analyze en evaluaasje fan in teloarstellend en tekoartsjittend advys.

Klik op: Hiemstra-analyze Dingtiid-advys ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’, 26-03-2017. pdf om it stik fan Hiemstra te iepenjen.


03-02-2017 Dingtiid: Advys oer Frysk yn it ûnderwiis ‘Meartaligens as kwaliteit en doel’

Op 3 febr. 2017 is it dûbeltalige advys fan Dingtiid (‘Orgaan foar de Fryske taal’) ‘Meartaligens as kwaliteit en doel/Meertaligheid als kwaliteit en doel’ ferskynd en oan deputearre S. Poepjes oanbean.

Klik op: Dingtiid-Meartaligens as kwaliteit en doel.pdf om de Frysktalige wjergader fan dat rapport oan te klikken


20-01-2017 Hiemstra: It ‘Europeesk Hânfêst’ en it ûnderwiis yn it Frysk oan wjerskanten fan de steatsgrins, benammen yn ferbân mei de mooglikheid ta in oanspannen fan juridyske prosedueres

Bydrage fan drs. S.T. Hiemstra (fertsjintwurdiger fan de Seksje Frysk fan de VLLT yn it Europeesk Buro foar Lytse Talen [EBLT]) foar it EBLT en oaren oer de mooglikheden om in juridyske proseduere oan te spannen tsjin it Ryk (‘Nederland’), omdat it sintraal regear yn De Haach ûnderwiiskêst 8 fan it European Charter for Regional or Minority Languages (it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen van minderheden) net of net foldwaande neikomt (ymplemintearret).

Klik op: Hiemstra-bydrage foar EBLT e.o. oer in rjochtsgong oangeande kêst 8, Hânfêst.pdf om it stik fan Hiemstra te iepenjen. 

Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html