Brieven en oare stikken 2017

Utgien


Ynkommen

20-01-2017 Hiemstra: It ‘Europeesk Hânfêst’ en it ûnderwiis yn it Frysk oan wjerskanten fan de steatsgrins, benammen yn ferbân mei de mooglikheid ta in oanspannen fan juridyske prosedueres

Bydrage fan drs. S.T. Hiemstra (fertsjintwurdiger fan de Seksje Frysk fan de VLLT yn it Europeesk Buro foar Lytse Talen [EBLT]) foar it EBLT en oaren oer de mooglikheden om in juridyske proseduere oan te spannen tsjin it Ryk (‘Nederland’), omdat it sintraal regear yn De Haach ûnderwiiskêst 8 fan it European Charter for Regional or Minority Languages (it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen van minderheden) net of net foldwaande neikomt (ymplemintearret).

Klik op: Hiemstra-bydrage foar EBLT e.o. oer in rjochtsgong oangeande kêst 8, Hânfêst.pdf om it stik fan Hiemstra te iepenjen.
 

Jo hawwe 'Adobe Acrobat Reader' nedich om de triemmen te iepenjen. Hjir kinne jo klikke om 'Adobe Acrobat Reader' oer te heljen: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html