Aktueel, 2017


Maaie 2017

pompeblêd Bezwaar Sis Tsiis tegen beleid Fries, 13-05-2017 (A-LC)

Leeuwarder Courant, 13-05-2017, s. 14 – De aksjegroep Sis Tsiis, dêr’t de FFU ek yn en oan meidocht, hat by de provinsje beswier makke tsjin it belied foar it Frysk yn it ûnderwiis, om troch dy wei te besykjen in better plak dêrfan of te twingen. Benammen it provinsjaal ûntheffingsbelied is skealik foar it Frysk. Learkrêften mei in goed foech foar Frysk moatte dêr better foar betelle wurde en der moatte sanksjes komme foar skoallen dy’t it Frysk ferwaarleazgje. Lês fierder >>